Cartera de serveis

Cartera de serveis

Assistència sanitària

Podeu sol·licitar cita prèvia trucant als telèfons 93 259 44 22 – 93 259 44 11 (adults) i 93 259 44 60 (pediatria).
Els nostres centres estan oberts de dilluns a divendres de 8 a 20 hores i els dissabtes s’atenen urgències de 9 a 14h a l’edifici Pedraforca.

L’assistència sanitària s’organitza en diferents tipus de visites:

Atención en consulta

L’Atenció en consulta té les següents modalitats:

 • Consulta amb cita prèvia
 • Consulta espontània i urgent
 • Atenció immediata a l’emergència
 • Consulta programada
Atenció domiciliària

L’atenció al domicili es presta tant en règim espontani en resposta a la demanda de la persona usuària, com en règim programat formant part d’un programa específic d’atenció domiciliària (ATDOM) en pacients especialment fràgils que precisen seguiment a domicili.

Consulta telefònica

Les consultes telefòniques poden fer-se trucant als telèfons 93 259 44 11 o 93 259 44 22 o per mitjà de La Meva Salut.

En tots dos casos el professional sanitari rebrà un avís a la seva agenda i contactarà amb la persona que ha fet la demanda tant aviat com li sigui possible.

Consulta per correu electrònic

Aquest tipus de consultes es realitzaran per mitjà de La Meva Salut que permet una relació segura i bidireccional amb els professionals sanitaris.

El centre té a més un formulari per a dubtes diversos que atenen els professionals de la Unitat d’atenció a l’usuari. Es respondrà en un marge de 72 hores.

 

Descarrega la informació aquí.

 

Activitats sanitàries

Les activitats sanitàries que l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi ofereix són aquelles pròpies dels Equips d’Atenció Primària de Salut:

 • Anamnesi, exploració física, diagnòstic i tractament de patologies.
 • Prescripció farmacèutica.
 • Sol·licituds de proves complementàries.
 • Seguiment de patologies agudes i cròniques.
 • Establiment dels criteris de baixa i alta laboral i control de les mateixes.
 • Derivació a especialistes o centres especialitzats.
 • Seguiment de pacients visitats/des a especialistes tant de l’àmbit públic com privat.
 • Certificats o informes requerits per la persona usuària.
 • Cures pal·liatives.

 

Descarrega la informació aquí.

 

Procediments terapèutics i tècniques

Es realitzaran pel personal sanitari i inclouen:

 • Sutures, cures i tractament d’úlceres cutànies.
 • Administració injectables.
 • Vacunes segons calendari.
 • Seguiment tractament amb anticoagulants orals amb determinació INR per mitjà de sang capil·lar i coordinació amb especialitzada.
 • Extracció de sang i obtenció d’altres mostres biològiques.
 • Extracció de taps de cera i taponaments nasals.
 • Realització d’electrocardiogrames, oscil·lometria i/o doppler.
 • Realització d’espirometries, pulsioximetries.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d’embaràs.
 • Tires d’orina.
 • Sondatges vesicals i nasogàstrics.
 • Cures d’estomes digestives, urinaris i traqueals.
 • Immobilitzacions i embenatges.
 • Infiltracions.
 • Aerosolteràpia.
 • Cirurgia menor.
 • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA).
 • Reanimació cardiopulmonar.
 • Realització d’audiometries.
 • Cribratge de patologia oftalmològica amb fotografia del fons d’ull amb càmera amidriàtica.
 • Índex turmell-braç.
 • Strepto-test.
 • Tires de troponin.
 • Audiometries.
 • Cribratge glaucoma amb tonòmetre d’aire.
 • Cribratge degeneració macular amb reixeta d’Amsler.
 • Crioteràpia lesions cutànies.
 • Strepto-test.
 • Determinació nivells troponina per diagnòstic dany coronari agut.
 • Determinació nivells pro-BNP per diagnòstic descompensació insuficiència cardíaca.
 • Determinació nivells de D-dímer per diagnòstic de trombosi venosa profunda.
 • Ecografia.
 • PCR i test d’antígens ràpid (TAR) per diagnòstic de covid-19.

Descarrega la informació aquí.

 

Laboratori

L’extracció de sang i la presa de mostres per a l’anàlisi s’efectuen en el propi centre de 8 a 9:30 hores de dilluns a divendres pel nostre personal d’infermeria, amb la petició feta pel professional sanitari i amb cita prèvia.

Per a pacients amb impossibilitat de desplaçar-se, també es realitzen analítiques a domicili.

Descarrega la informació aquí.

 

Proves diagnòstiques complementàries

Es realitzen sempre a petició del professional d’atenció primària a centres concertats del territori:

 • Radiologia simple
 • Ecografia
 • TAC
 • Densitometria òssia
 • Gammagrafia
 • Endoscòpia digestiva amb sedació
 • Electromiograma
 • Mamografies

Descarrega la informació aquí.

 

Activitats preventives i de promoció de la salut

 • Immunitzacions a tots els grups de població, segons el calendari de vacunacions vigent del CatSalut.
 • Quimioprofilaxi antibiòtica.
 • Informació i assessorament sobre conductes o factors de risc i sobre estils de vida saludables. Activitats d’educació per la salut grupals i en centres educatius.
 • Detecció dels conductes de consum de risc i el seu control (alcoholisme, tabaquisme, drogodependències…)
 • Cribratge i detecció de factors de risc cardiovascular i patologies cròniques: hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, obesitat, metabolopaties a la infància…
 • Educació sanitària individual i grupal adreçada tant a persones sanes com a pacients amb problemes de salut establerts, fomentant estils de vida saludables (alimentació sana i exercici físic) i la prevenció de riscos per a la salut amb una clara orientació per millorar coneixements, habilitats i l’autocura dels pacients.
 • Protocol de seguiment del nen sa.
 • Atenció familiar amb anàlisi del context familiar i detecció de la disfunció familiar.
 • Cribratge de trastorns depressius i altres patologies mentals, així com prevenció del suïcidi.
 • Cribratge de càries i prevenció de malaltia periodontal i càncer bucal.
 • Cribratge per al risc de malalties infecto-contagioses.
 • Detecció i orientació de famílies i individus de risc psicosocial.
 • Promoció de l’autocura i de conductes sexuals sense risc.
 • Detecció de situacions de risc i atenció a la violència de gènere o envers infants o gent gran, en coordinació amb la xarxa assistencial del territori.

 

 

 

Descarrega la informació aquí.

 

Unitat gestora de la complexitat

Unitat multidisciplinar (metgessa de família, infermera i treballadora social) que dona resposta a l’atenció domiciliària aguda i crònica en coordinació amb els professionals sanitaris de referència de la persona usuària. Permet assegurar la continuïtat assistencial i millora l’atenció dels pacients especialment fràgils en programa ATDOM.

Donades les característiques del territori (barreres arquitectòniques i geogràfiques que dificulten desplaçaments, alt percentatge de població d’edat avançada…) l’atenció es divideix en zones geogràfiques assignades a una unitat assistencial (metge/ssa i infermer/a) i amb el suport continu dels professionals de la Unitat d’atenció a la complexitat.

Així mateix, és l’encarregada del seguiment del programa PRE-ALT i la coordinació amb els serveis socio-sanitaris del territori.

Descarrega la informació aquí.

 

Treball social

Al igual que la resta de professionals del centre, realitza visites programades i domiciliàries i treballa en coordinació amb tot l’equip sanitari de cara a les tasques pròpies del seu àmbit:

 • Valoració del risc social.
 • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
 • Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili i suport a pacient i a la persona cuidadora.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tant en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l’EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l’EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població.

 

 

Descarrega la informació aquí.

 

Salut comunitària

 • Identificar i prioritzar els principals problemes de salut de la població. Adequar els serveis a les necessitats detectades.
 • Conèixer els recursos institucionals i comunitaris, promoure el seu desenvolupament i aprofitament per part de la població.
 • Establir sistemes de registre que permetin conèixer els problemes de salut atès la seva incidència, prevalença i cobertura de l’atenció prestada.
 • Col·laboració i suport en temes sanitaris a les organitzacions de la comunitat.
 • Coordinació amb altres serveis de la comunitat, especialment els serveis socials i altres serveis sanitaris.
 • Establir mecanismes formals i informals de participació en l’anàlisi de les necessitats i la decisió d’intervencions.

 

Descarrega la informació aquí.

 

Vigilància epidemiològica

 • Control i declaració de malalties de declaració obligatòria.
 • Seguiment de casos i contactes de malalties infectocontagioses.
 • Declaració de reaccions adverses a medicaments.

Descarrega la informació aquí.

 

Coordinació amb altres serveis sanitaris

De cara a l’optimització de l’atenció rebuda per la població que es visita als nostres centres, es fa imprescindible la coordinació amb altres serveis del territori tant públics com privats. Totes les entitats garantim el tractament confidencial de les dades de les persones usuàries a tots els nivells assistencials.

Coordinació amb els serveis de suport diagnòstic

Els diferents proveïdors de proves complementàries, d’àmplia experiència i trajectòria assistencial al territori, garanteixen l’accessibilitat a les mateixes amb seguiment i control de les llistes d’espera. S’ofereix un alt nivell de qualitat en la seva realització, així com una ràpida entrega dels resultats.

Coordinació amb el segon nivell assistencial

Es mantenen contactes amb l’Hospital de Sant Rafael on estan ubicades les consultes dels especialistes de referència per tal d’agilitzar tots els procediments i una ràpida accessibilitat a les visites. Les reunions amb metges/sses especialistes i responsables dels serveis es realitzen de forma periòdica. Així mateix, la coordinació amb els serveis de salut mental de referència es fa de forma mensual i assegura la continuïtat assistencial i el seguiment de pacients amb trastorn mental greu i la detecció i tractament de la resta de psicopatologia de la infància, adolescència i edat adulta.

Coordinació amb els restants recursos sanitaris i socials de l'Àrea Bàsica de Salut

Es mantenen col·laboracions amb els serveis hospitalaris de referència per tal de garantir una accessibilitat alta als esmentats serveis, sobretot en els casos en que la gravetat de la patologia detectada exigeixi un ràpid tractament. Així mateix, les treballadores socials es coordinen de forma activa a amb els serveis socials del territori, així com amb els serveis sociosanitaris per tal d’optimitzar la utilització dels recursos existents.

Coordinació i implementació dels programes d'emergències

Tot l’equip de professionals del centre s’acredita de forma periòdica en tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada i es coordina amb la resta de serveis d’emergència del territori.

 

 

Descarrega la informació aquí.

 

Tràmits administratius

El personal de la Unitat d’atenció a l’usuari és la primera porta d’entrada del sistema i el seu paper és facilitar la tasca assistencial de l’equip i orientar a les persones usuàries de cara a la millor manera de resoldre la seva demanda. Entre les seves tasques hi destaquen:

 • Informació i documentació sanitàries.
 • Gestió d’agenda de l’equip de professionals assistencials.
 • Gestió de les derivacions de les primeres visites a especialistes.
 • Assignació de professionals de referència de medicina/pediatria i infermeria
 • Canvis de professionals de referència de medicina/pediatria i infermeria.
 • Canvis de Centre d’Atenció Primària.
 • Tramitació/renovació de la targeta sanitària.
 • Lliurament de fulls de confirmació de baixes laborals.
 • Lliurament de còpia de recepta electrònica.
 • Recepció de les reclamacions i suggeriments.
 • Gestió de proves complementàries.
 • Recepció i tramitació del Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Descarrega la informació aquí.

 

Odontologia

Servei públic

Prestacions cobertes pel CatSalut.

 

Inclou per a infants:
 • Instruccions sanitàries en dieta i salut bucodental acompanyades d’ensinistrament d’higiene oral.
 • Aplicació de fluor tòpic segons les necessitats individuals de cada infant.
 • Revisió anual incloent-hi l’exploració radiogràfica quan sigui convenient.
 • Segelladors de fissures o fosses en dents permanents.
 • Obturacions en dents permanents.
 • Tractaments pulpars de les dents permanents amb lesions irreversibles que puguin ser reparades.
 • Exodòncies de dents temporals i permanents.
 • Tartrectomies en dentició permanent quan es detecti càlcul i/o pigmentacions extrínseques incompatibles amb la salut gingival.
 • Tractaments de les incisives i canines permanents en cas de malaltia, malformació o traumatisme.
 • Programa de salut bucodental a les escoles.
Inclou per a adults:
 • Revisions, instruccions d’higiene oral.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i RX periapicals).
 • Proves de sensibilitat al fred i calor.
 • Exodòncies simples i semiquirúrgiques.
 • Tartrectomies (neteges dentals) en dones embarassades (sota indicació facultativa).

 


Podologia

Servei públic

Prestacions cobertes pel CatSalut.

 

Prevenció del peu diabètic
  • Protocol podològic i assessorament adreçat a pacients diabètics, amb tres visites anuals finançades pel sistema de salut (sota indicació facultativa). 

   Podeu consultar el llistat de podòlegs acreditats disponibles a Barcelona clicant en aquest enllaç.

 

Descarrega la informació aquí.