Transparència

Contractació

Clàusules

Detall dels contractes amb el CatSalut per oferir atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a les àrees bàsiques de salut de Vallcarca i Sant Gervasi.

Indicadors

Els indicadors són uns estàndars de qualitat fixats pel CatSalut per poder comparar i avaluar l’acompliment dels diversos serveis sanitaris de Catalunya

Els indicadors AGA són territorials, ja que estan vinculats a la tasca conjunta dels proveïdors de salut d’una Àrea de Gestió Sanitària (centres d’atenció primària, sociohospitalària, salut mental, etc.)

Els indicadors AP avaluen la feina dels equips d’atenció primària individualment.

Proveïdors

La nostra política de contractació es fonamenta en una recerca de proveïdors tant públics com privats en condicions de lliure concurrència.

El Reial decret legislatiu 3/2011 regula la llei de contractes del sector públic. Malgrat la nostra entitat no té obligació d’acompliment d’aquesta norma, basem la selecció de proveïdors en criteris d’eficiència: proximitat, qualitat, temps de realització, tipologia de proves, servei, possibilitat d’incorporar els resultats al nostre sistema informàtic directament, per tal de facilitar l’accessibilitat als resultats i preu.

Llistat de proveïdors de proves complementàries (centre, especialitats i temps de demora), contractes de serveis i compres.

Convenis de formació

Llistat de convenis de formació (centre educatiu i especialitat).