Tràmits administratius

Política de privacitat

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com EBA VALLCARCA, S.L.P (en endavant, indistintament, “EBA VALLCARCA”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades  (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web.

 

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

EBA VALLCARCA, S.L.P,

B63033716

Avda/Vallcarca, 169-205 (08023) Barcelona

932594490

protecciodades@ebavallcarca.cat

 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web, mitjançant eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic, i formularis web.
  • Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de EBA VALLCARCA tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades d’usuaris, per a realitzar tràmits administratius:

Tractem les dades d’usuaris, mitjançant els formularis habilitats per a la sol·licitud de tràmits administratius, segons la relació assistencial establerta entre les dues parts. Aquestes dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat que origina la sol·licitud.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació i metadades d’usuaris de la web seran tractades únicament per finalitats estadístiques i d’anàlisi. No dubti a consultar la nostra Política de Cookies per a més informació (veure peu de pàgina web).

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió. Aquestes dades es conservaran durant un any.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o, amb la seva autorització, futurs. Per defecte, les dades curriculars es conservaran durant el termini d’un any.

Si així ho autoritza expressament l’interessat, podrem comunicar les seves dades a altres empreses vinculades, perquè el candidat participi en processos de selecció de les mateixes.

Dades recollides a través d’altres formularis web:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens contacten a través dels formularis, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud formulada. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, es podrà procedir a la supressió de les dades rebudes i/o del compte d’usuari. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui oberta la qüestió que va originar la consulta, queixa o suggeriment; sense excedir el termini d’un any.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui oberta la qüestió que va originar la consulta, queixa o suggeriment; sense excedir el termini d’un any.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de EBA VALLCARCA en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per EBA VALLCARCA, als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. EBA VALLCARCA, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a EBA VALLCARCA, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfils a les diferents xarxes socials. EBA VALLCARCA, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor. Les dades, responsabilitat de cada una de les xarxes socials, són conservades per cada una d’elles segons les corresponents polítiques de privacitat.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EBA VALLCARCA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. EBA VALLCARCA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que EBA VALLCARCA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. EBA VALLCARCA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que EBA VALLCARCA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. EBA VALLCARCA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”. 

Youtube

Al seguir el nostre canal, l’usuari accepta que EBA VALLCARCA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals del seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. EBA VALLCARCA en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Unsubscribe”.

Dades de Newsletter:

Els usuaris web es podran subscriure a la nostra newsletter omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web. Les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de EBA VALLCARCA, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos, en el cas que aquesta sigui la base de legitimació.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a protecciodades@ebavallcarca.cat. Les dades s’han de conservar mentre l’usuari no s’oposi al tractament de dades personals.

A qui comuniquen les seves dades:

EBA VALLCARCA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de EBA VALLCARCA, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

EBA VALLCARCA podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de EBA VALLCARCA. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Altres empreses / entitats vinculades

 Sempre prèvia autorització de l’interessat i/o previsió legal, les seves dades podran ser comunicades a empreses / entitats vinculades per a la gestió sanitària.

Exercici de drets i contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD):

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se, amb l’assumpte ‘PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS’ al nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD): protecciodades@ebavallcarca.cat

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que EBA VALLCARCA sol·licita les seves dades personals són veraces; reconeixent la responsabilitat d’informar a EBA VALLCARCA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

 

Mesures de Seguretat:

EBA VALLCARCA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari; salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes; complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació; i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de EBA VALLCARCA.

 

Normativa relacionada

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: