Responsabilitat social

Compromís social

La Responsabilitat Social és la forma d’integrar el nostre compromís amb la societat en el nostre model de gestió.

No tenim en compte solament amb criteris d’eficiència, sinó que també ens guiem per la transparència, la sostenibilitat i uns valors ètics i de bon govern. És a dir, treballem per tenir un impacte positiu en les persones que ens envolten (pacients, professionals i societat en general) i el medi ambient.

Aquesta integració de la responsabilitat social com un element estratègic del model de gestió es concreta en la creació d’espais de diàleg amb els nostres grups d’interès. El document marc de la nostra política de responsabilitat social está disponible en el següent enllaç:

Objectius

Els objectius en responsabilitat social formen part del pla estratègic 2016-2020 de l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi d’una forma transversal:

  • Major implicació en el territori: som un actor de salut comunitària al barri, degut als nostres serveis d’atenció primària i la nostra cartera de tallers de salut grupal.
  • Millora dels serveis: ampliació de la cartera de serveis, per tal d’augmentar de la resolució al primer nivell assistencial (reduint així el temps de demora i els trasllats als usuaris).
  • Reducció de l’impacte ambiental.
  • Millora de l’entorn laboral.
  • Aprofundir en la difusió del nostre projecte de salut comunitària i obrir la porta a la participació dels nostres usuaris per definir noves línies d’acció.
  • Millora de la comunicació en l’àmbit de la transparència de gestió.

Aquests propòsits s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Donada la natura de la nostra activitat, els ODS més vinculats a la nostra acció són:

ODS 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les edats.

ODS 5 Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i nenes.

ODS 8 Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

ODS 12 Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

ODS 13 Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides.

ODS 17 Aliança pels objectius.

Aquesta priorització està alineada amb la realitzada per Consell Assessor en RSC de la Unió Catalana d’Hospitals, al qual hi participem.

Grups d'interès

La nostra relació amb les persones usuàries està basada en la nostra missió, visió i valors. Revisem contínuament els nostres processos per tal d’oferir una millora continuada de la qualitat del servei. Així mateix, la transparència i una comunicació eficaç són eixos importants també del nostre compromís amb els nostres pacients. Podeu consultar més informació a les nostres memòries anuals.

La gestió de l’equip humà està basada en la integració de les persones dins de la cultura de l’entitat per aconseguir conjuntament els objectius personals i de l’organització en benefici mutu. Treballem per ser una organització que sigui globalment igualitària, competent, tant en coneixements com en la gestió dels seus processos.

La nostra implicació amb el territori al que donem assistència es vehicula mitjançant la nostra política de salut comunitària. La salut comunitària ha estat des de l’inici un dels eixos del comprimís social de l’EBA Vallcarca amb el territori.

En una primera etapa aquesta es va centrar en tallers educatius de salut grupal. El 2015 vam iniciar una nova etapa amb la nostra inclusió en el projecte COMSalut del CatSalut. Consulteu l’apartat Participació comunitària per a més informació.

Iniciatives

EBA Vallcarca forma part les següents iniciatives per impulsar la RS:

Seguiment

Podeu fer un seguiment de l’evolució i la implantació de la política de RS en la nostra activitat mitjançant els informes que publiquem anualment a la secció Memòria i documents d’interès.

Així mateix, posem a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic responsabilitatsocial@aprimariavsg.com com a bústia de suggeriments en aquest àmbit.