Cartera de serveis

Unitat gestora de la complexitat

Unitat multidisciplinar (metgessa de família, infermera i treballadora social) que dona resposta a l’atenció domiciliària aguda i crònica en coordinació amb els professionals sanitaris de referència de la persona usuària. Permet assegurar la continuïtat assistencial i millora l’atenció dels pacients especialment fràgils en programa ATDOM.

Donades les característiques del territori (barreres arquitectòniques i geogràfiques que dificulten desplaçaments, alt percentatge de població d’edat avançada…) l’atenció es divideix en zones geogràfiques assignades a una unitat assistencial (metge/ssa i infermer/a) i amb el suport continu dels professionals de la Unitat d’atenció a la complexitat.

Així mateix, és l’encarregada del seguiment del programa PRE-ALT i la coordinació amb els serveis socio-sanitaris del territori.