Cartera de serveis

Salut comunitaria

  • Identificar i prioritzar els principals problemes de salut de la població. Adequar els serveis a les necessitats detectades.
  • Conèixer els recursos institucionals i comunitaris, promoure el seu desenvolupament i aprofitament per part de la població.
  • Establir sistemes de registre que permetin conèixer els problemes de salut atès la seva incidència, prevalença i cobertura de l’atenció prestada.
  • Col·laboració i suport en temes sanitaris a les organitzacions de la comunitat.
  • Coordinació amb altres serveis de la comunitat, especialment els serveis socials i altres serveis sanitaris.
  • Establir mecanismes formals i informals de participació en l’anàlisi de les necessitats i la decisió d’intervencions.