Cartera de serveis

Activitats sanitàries

Les activitats sanitàries que l’Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi ofereix són aquelles pròpies dels Equips d’Atenció Primària de Salut:
  • Anamnesi, exploració física, diagnòstic i tractament de patologies.
  • Prescripció farmacèutica.
  • Sol·licituds de proves complementàries.
  • Seguiment de patologies agudes i cròniques.
  • Establiment dels criteris de baixa i alta laboral i control de les mateixes.
  • Derivació a especialistes o centres especialitzats.
  • Seguiment de pacients visitats/des a especialistes tant de l’àmbit públic com privat.
  • Certificats o informes requerits per la persona usuària.
  • Cures pal·liatives.