Avís legal

La present informació i avís (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització del web Atenció Primària Vallcarca – Sant Gervasi.

EBA Vallcarca S.L.P. com a responsable del web informa que té el seu domicili social a l’Av. Vallcarca 169-205 08023 de Barcelona; amb CIF número B63033716 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

L’ús del web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “l’usuari”) i implica l’acceptació plena de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EBA Vallcarca S.L.P. en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al web. EBA Vallcarca S.L.P. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització, quan sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut del present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Els esmentats continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar els esmentats continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran fer-se servir els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Modalitats de reutilització de la informació a aprimariavsg.com
D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de reconeixement de Creative Commons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: EBA Vallcarca S.L.P.

 

Aquest web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals EBA Vallcarca S.L.P. no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o s’ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquest web, o a d’altres pertanyents a tercers els links dels quals podrà trobar dins d’aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic i s’abstindrà d’utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.


EBA Vallcarca S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) del 26 d’abril, li comuniquem que la finalitat d’aquest lloc web no és la recollida de dades de les persones usuàries. No obstant això, es procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per prestar determinats serveis com contactar, respondre a una consulta o tramesa de documentació. Així mateix, li informem que les persones usuàries  en qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en relació a les seves dades personals si fos el cas o bé realitzant un escrit a tal efecte i remetent-lo al nostre responsable de protecció de dades, Dr. Antoni Bernal, o la nostra delegada de protecció de dades, Carme Martínez, al correu electrònic protecciodades@ebavallcarca.cat, o bé l’adreça postal de la nostra entitat (Av. Vallcarca 169-205 Edifici Pedraforca, 08023 Barcelona).

La informació proporcionada en aquest lloc web no reemplaça, sinó que complementa la relació entre professionals de salut i persones usuàries. En cas de dubte, consulteu amb el/la vostre/a professional de salut de referència.