recollida de documentacioRecollida de documentació

De conformitat la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per a la recollida de la documentació relativa a tràmits sanitaris, haurà de presentar-se personalment l’interessat/ada i s’haurà d’identificar amb el seu DNI o NIE.

Si vingués a recollir-la qualsevol altra persona, haurà d’aportar una autorització expressa signada per l’interessat/ada acompanyada de fotocòpia del seu DNI o NIE.

Model d’autorització