Tràmits administratius

Petició d'històries clíniques

Qualsevol pacient té dret a accedir i demanar una còpia del seu historial clínic.

Com sol·licitar-ho?
  • Cal omplir l’imprès “Full d’accés a les dades clíniques”. El podeu sol·licitar al taulell d’administració del vostre centre.
  • Adjuntar la fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE…) del titular i de la persona que ho recollirà.
  • En el cas de que el/la pacient sigui menor, s’ha de portar una fotocòpia del llibre de família, del document d’identitat del representant legal i la targeta sanitària del menor.
  • En el cas de persones incapacitades s’ha de portar fotocòpia del document d’identitat del representant legal.
  • Un cop el metge/ssa titular revisi l’historial del pacient, s’avisarà a la persona interessada per recollir una còpia al taulell d’administració del seu CAP.