Documentació mèdica per a la preinscripció escolar

Documentació mèdica per a la preinscripció escolar

Per tal de formalitzar la preinscripció a l’escola un dels documents que cal aportar és el carnet vacunal de l’infant, tal com indica la RESOLUCIÓ ENS/406/2017.

Podeu demanar una còpia del carnet vacunal del vostre fill/a directament al taulell d’admissions de Pediatria, no cal demanar cita prèvia. Per poder accedir a aquesta documentació sanitària com a representant del pacient menor d’edat, haureu d’identificar-vos amb:

  • el vostre document d’identitat (DNI, per exemple) 
  • la targeta sanitària del nen/a
  • i el llibre de família.

Tal com indica la mateixa normativa, només si l’alumne pateix una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, “caldrà acreditar-ho amb un informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta”.

En aquest cas, per tal de sol·licitar un informe que acrediti aquesta condició, podeu posar-vos en contacte amb Pediatria, on us informaran de com procedir. El telèfon de Pediatria és el 93 259 44 60.

Més informació: RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018. (7324 núm. Resolució publicat el 08/03/2017 )

Author Info

AprimariaVSG