Petició d’històries clíniques

Qualsevol pacient té dret a accedir i demanar una còpia del seu historial clínic.

Com sol·licitar la història clínica?

  • Cal omplir l’imprès “Full d’accés a les dades clíniques”. El podeu sol·licitar al taulell d’administració del vostre centre.
  • Adjuntar la fotocòpia del DNI del titular i de la persona que ho recollirà.
  • En el cas de que el pacient sigui menor, s’ha de portar una fotocòpia del llibre de família, del DNI del representant legal i la targeta sanitària del menor.
  • En el cas de persones incapacitades s’ha de portar fotocòpia del DNI del representant legal.
  • Una vegada el metge titular revisi l’historial del pacient, s’avisarà a l’interessat per venir a recollir-ne una còpia al taulell d’administració de la seva àrea bàsica de salut.